ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА www.victorgoleminov.com

Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между Виктор Големинов (наричан по-долу "www.victorgoleminov.com" или "Интернет страницита" или "Сайт" ) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.victorgoleminov.com и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от Виктор Големинов (наричани за краткост Услуги).

 

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон разположени на страниците на www.victorgoleminov.com (с изключение на линка към настоящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.


Условията за поръчка, доставка и плащане в www.victorgoleminov.com съответстват на условията, посочени в Закона за защита на потребителите, Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД), Закона за електронната търговия (ЗЕТ) И РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година

Сайтът www.victorgoleminov.com, управляван от “Консулт 2008“ ООД, ЕИК 175271696, гр. София, п.к. 1799, р-н Младост, ж.к. МЛАДОСТ 2, бл. 205А, вх. Б, ет. 6, ап. 38, Телефон: +359 888 859 229, отговаря на всички нормативни изисквания да оперира с клиенти на територията на Република България.

 

Виктор Йорданов Големинов, е създател и администратор на уебсайта www.victorgoleminov.com, заемащ длъжността мениджър по продажбите в „Консулт 2008“ ООД.

 

 1. Условия за използване на www.victorgoleminov.com

Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са" и това, че www.victorgoleminov.com не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта.

 

В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

 

За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко, или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. www.victorgoleminov.com само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

 

 1. Условия за регистрация на потребителя 
  При използването на www.victorgoleminov.com, Потребителят се съгласява:

 

 • да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана от тук нататък с общото наименование Лични данни);

 

 • да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

 

В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, www.victorgoleminov.com има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия електронен пощенски адрес (e-mail) и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

 

С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, www.victorgoleminov уведомява родителите, че продуктите и услугите са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

 

 1. Защита и съхраняване на личните данни.

 

 

 • Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на www.victorgoleminov.com при ползване от на Сайта от него, както и на поправка на тези Лични данни.

 

 • Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от www.victorgoleminov.com по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на www.victorgoleminov.com

 

 • Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от www.victorgoleminov.com за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани във www.victorgoleminov.com.

 

 • www.victorgoleminov.com изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

 

 • www.victorgoleminov.com си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

 

Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да изпълним своите договорни задължения спрямо Вас. Не предоставяме тези данни на трети лица, с изключение на

 

– обработващия плащането доставчик на платежни услуги

 

– куриерската фирма, с която Ви доставяме покупката

 

– нашия счетоводител.

 

 

Сайтът www.victorgoleminov.com не събира и не обработва специални категории лични данни, като например: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице. Физическите лица не трябва да предоставят такива чувствителни данни на Сайта. В случай, че физическото лице умишлено предоставя чувствителни данни на Сайта, Сайтът се задължава незабавно да ги изтрие.

 

 1. Политика За Поверителност

 

Mоля да прочетете тази политика за поверителност внимателно преди да използвате този уеб сайт и в случай, че имате въпроси относно настоящата политика за поверителност, моля да се свържете с нас на +359 885408442 или +359 888859229 или на victor.goleminov@gmail.com. Aко не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в настоящата политика за поверителност, вие не трябва да използвате този уеб сайт.

 

Тази Политика за поверителност описва как Виктор Големинов като администратор на лични данни събира, обработва, съхранява, предоставя личната информация на посетителите на Сайта във връзка с услугите, които предоставя.

 

Тази Политика за поверителност съдържа информация за политиките и практиките на Виктор Големинов на поверителност при събирането, обработването, съхранението и предоставянето на лични данни, за избора, който можете да направите относно начина на събиране и използване на Ваши лични данни, включително информация, която се събира чрез Вашата активност онлайн и данните, предоставяни на Виктор Големинов във връзка с назначаване на работа.

 

Тази Политика за поверителност не важи за приложения, продукти, услуги, уеб сайтове или социални медии на трети страни, до които се осъществява достъп чрез връзки, предоставяни от услугите на сайта www.victorgoleminov.com за Ваше удобство и информация. Моля се запознаете с политиката на конфиденциалност на всеки сайт, с който взаимодействате, преди да позволите събиране и използване на личните Ви данни.

 

Администраторът разбира съображенията на посетителите на този уеб сайт относно защитата на личните данни и е ангажиран да защити техните лични данни като прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. С настоящата Политика за поверителност Администраторът зачита неприкосновеността на личността на физическите лица и полага всички необходими усилия за защита на личните данни на физическите лица срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.


Тази Политика за поверителност е част от Общите условия за ползване на www.victorgoleminov.com. Чрез използването на www.victorgoleminov.com Вие се съгласявате със събирането, обработването, съхраняването и предоставянето на Вашите лични данни в съответствие с тази Политика за поверителност.

 

 Лични данни, събирани чрез www.victorgoleminov.com


Не е необходимо да предоставяте лични данни, за да използвате www.victorgoleminov.com. Но Сайтът www.victorgoleminov.com може да събира предоставени конкретно и доброволно от посетителите лични данни. Сайтът събира Вашите лични данни, като спазва принципа на законосъобразност и прозрачност.

 

 • име

 • адрес

 • телефонен номер за контакт

 • електронна поща

 

 

За фирми – търговци и юридически лица – нетърговци:

 • име

 • адрес

 • телефонен номер за контакт

 • електронна поща

 • адресна регистрация

 • ЕИК

 • БУЛСТАТ

 • идентификационен номер по ЗДДС

 

Администраторът събира и обработва личните данни на физическите лица, които са предоставени директно от тях само за следните цели, а именно:

 

 • с цел предоставяне на услуги, които Администраторът предлага, а именно продажба на стоки и идентифициране на физическите лица (бъдещи и настоящи клиенти)

 

 • за осъществяване на контакт с физическото лице чрез e-mail, за да може Администраторът да отговори на постъпилото от физическото лице запитване

 

 • за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане

 

 • за изпълнение на нормативно установено задължение на Администратора на лични данни, в съответствие с приложимото право

 

 • за изпращане на закупените от физическото лице стоки;

 • за изпращане на информационни бюлетини, в които се съдържа информация за получени нови колекции, намаления и др. Бюлетини се изпращат само след като администраторът е получил изричното съгласие на физическото лице;

 

 • счетоводни цели

 

 • статистически цели.

 

 Администраторът следва следните принципи при обработка на личните данни за физическите лица, а именно:

 

 • Личните данни са обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“)

 

 • Личните данни са събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели

 

 • Личните данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“)

 

 • Личните данни са точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид („точност“)

 

 • Личните данни са съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни („ограничение на съхранението“)

 

 • Личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“).

 

Вие имате право на избор за типа лични данни, които събираме, също така и за целите, за които ги събираме и обработваме. Ние Ви предоставяме разумен достъп и възможност за преглед, коригиране, допълване или изтриване на лични данни, които сте споделили с нас.

 

Нелични данни и „бисквитки“, събирани чрез www.victorgoleminov.com


Ние събираме информация, която не подлежи на идентифициране, но в определен етап може да бъде свързана с Вашите лични данни – това може да бъде Ваше потребителско име, IP адрес, географски данни, тип на операционна система, език, парола, предпочитания за търсене, свързани с конкретни търсения, както и други общи данни. За да гарантираме по-добра навигация, ние или нашите доставчици на услугата използваме „бисквитки“ (cookies) за събиране на обобщени данни. „Бисквитките“ или „Cookies”са малки файлове с информация, съхранявани в браузъра на потребителя, предназначени за използване от уеб страници и сайтове. Те позволяват на уебсайта да записва действията и предпочитанията на потребителя за определен период от време, без да е необходима регистрация всеки път. „Бисквитките“ обикновено съдържат информация за името на уебсайта, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер.

 Ние не събираме и не съхраняваме индивидуални „бисквитки“. Имаме достъп само до обобщена информация за „бисквитки“ за функционални цели.

 

Можем да споделяме с трети страни информация, която включва:

 

 

 • имената на домейните на доставчиците на интернет услуги на посетителите на www.victorgoleminov.com;

 

Бисквитките, които ние използваме са:

 • Задължителни бисквитки – този вид бисквитки служи за правилното функциониране на уебсайта.

 • Бисквитки на Analytics на www.Wix.com (аналитични бисквитки) – служат са следене на посещаемостта, не съдържат лични данни, а само информация за статистични и аналитични нужди – посетени страници, както и вида на устройството: мобилно или десктоп устройство.

 • Функционални бисквитки – Те служат за правилното функционално използване на сайта на високо ниво, за запомняне на направените от вас избори и за осигуряване на подобрени, по-лични функции.

 • Бисквитки за прецизно таргетиране -Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

 

Целите, с които www.victorgoleminov.com събира и обработва лични данни, са:

 

 • за да отговорим на Ваши запитвания;

 

 • за да предоставим продукти, информация и услуги, които поискате

 

 • за да се свържем с Вас за потвърждение на поръчка, която сте направили чрез www.victorgoleminov.com

 

 • за да се свържем с Вас с информация относно ползването на сайта www.victorgoleminov.com

 

 • за да търсим обратна връзка за наши продукти и услуги

 

 • за целите на маркетинговата ни дейност

 

 • за всяка друга цел в съгласие с тази Политика за поверителност или за която сме получили отделно Вашето съгласие.

 

Сайтът www.victorgoleminov.com съхранява Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за обработка на кореспонденцията и всички евентуални допълнителни действия.

 

Администраторът има право да разкрива обработваните лични данни на следните категории лица, а именно:

 • на физическите лица, за които се отнасят данните

 • на лица, ако е предвидено в нормативен акт, например държавни органи (НАП, Патентно ведомство, Търговски регистър и др.);

 • на лица, обработващи личните данни, които предоставят услуги в полза на бизнес дейностите на Доставчика, като например счетоводитл на Администратора и куриерски организации, като тези лица са обвързани със задължение за спазване на конфиденциалност, а също така тези лица са предоставили достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в съответствие с изискванията на Регламента и да осигурява защита на правата на физическите лица.

 • когато законът го изисква или в отговор на правоприлагащи органи във връзка с наказателно или административно разследване.

 

 

www.victorgoleminov.com предоставя лични данни (име, телефонен номер за връзка, адрес за доставка) на куриерски фирми с които www.victorgoleminov.com има договор (която желаете или такава предложена от нас), които извършват доставка на продукти, поръчани през www.victorgoleminov.com.

 

Администраторът не продава предоставени от физическото лице лични данни на трети страни.

 

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ
 
Потребителят има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него. Съгласно чл.21, параграф 4 от Регламент 2016/679 физическото лице изрично се уведомява за съществуването на правото на възражение, което се представя по ясен начин и отделно от всяка друга информация. За изпълнение на това задължение, повече информация относно правото на възражение ще бъде предоставена в този раздел на настоящата политика за поверителност.
 
Физическото лице има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него, в случаите, в които обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Aдминистратора или обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Aдминистратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на физическото лице, които изискват защита на личните данни, по-специално когато физическото лице е дете. Администраторът се задължава да прекрати обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на физическото лице, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Физическите лица упражняват правото си на възражение чрез подаването на писмено искане до Администратора по поща на адреса посочен в идентификацията на Администратора по-горе в настоящата политика за поверителност или чрез изпращане на имейл.
 
Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, физическото лице има право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. Когато физическото лице възрази срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява. Физическите лица упражняват правото си на възражение чрез подаването на писмено искане до Администратора по поща на адреса посочен в идентификацията на Администратора по-горе в настоящата политика за поверителност или чрез изпращане на имейл, в което се указва, че не желае да получава рекламни съобщения.

 

 1. Задължения на потребителите на Сайта

 

Потребителят се съгласява да НЕ използва www.victorgoleminov.com, за да:

 

 • формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;

 • създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Сайта, както и да публикува интернет адреси, сочещи към страници и услуги извън Сайта, с изключение на местата където това е изрично посочено като разрешено.

 • се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на www.victorgoleminov.com, представител на производител и др., както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;

 • фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез Сайта;

 • да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост ("Права") на която и да е страна;

 • да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти;

 • да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

 • да пречи за предоставяне на услугите на Сайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с Сайта;

 

www.victorgoleminov.com си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените изисквания.

www.victorgoleminov.com си запазва правото да редактира и премахва информация предоставена от потребителя в нарушение на изброените по-горе изисквания.

 

 1. Авторски права и защита на интелектуалната собственост.

 

Страниците на нашия сайт са защитени с авторско право. По-специално, всички репродукции, адаптации, преводи, съхранение и преработване в други медии, включително съхранение или прехвърляне в друга медия посредством електронни средства, се ползват от защитата на авторското право. Каквото и да е използване в цялост или части от това изисква предварителното писмено съгласие на Сайта www.victorgoleminov.com. Както съдържанието, така и структура на уебсайта се защитават от авторско право. Всяко възпроизвеждане на информация или данни и по-специално, употребата на текстовете или частите от тях, на снимков материал, изисква предварителното писмено съгласие на Сайта. Правата по разпространяването и репродукцията са запазени от Сайта. Правата остават също така в сила при автоматично или ръчно прибавяне на изображения към архива.

 

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права www.victorgoleminov.com не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

 

Наличният софтуер, който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните дистрибутори и партньори. Преди употребата на софтуера се запознайте с условията за ползване определени от неговите собственици.

 

Всички предлагани от www.victorgoleminov.com стоки и услуги, защитени от закона за Авторското право и сродните му права се предлагат в оригиналният си вид, опаковка и носител без никакво въздействие от страна на www.victorgoleminov.com и според лицензите и правата за разпространение дадени от производителите и/или дистрибуторите им за България.

 

 

Преди да изтеглите, отпечатате, копирате, адаптирате, съхранявате, обработвате (по електронен път или по друг начин), да разпространявате, използвате, разпространявате, предавате или показвате на обществото, трябва да получите предварителното писмено съгласие на www.victorgoleminov.com, преди да изтеглите, отпечатате, копирате Сайта или преди да извършите каквото и да е друго действие, ограничено от авторското право. Във всички случаи www.victorgoleminov.com трябва да бъде отбелязан като източник на съдържанието.

 

Можете да направите линк към Сайта с нашето предварително писмено съгласие по начин, който не накърнява нашата репутация и в съответствие с указанията, които можем да дадем във връзка със свързването с този уебсайт. По-конкретно, можете да се свържете само от уебсайт, който е ваша собственост и може да се свързва само с началната страница на този уебсайт.

Можете да направите линк към този уебсайт с нашето предварително писмено съгласие по начин, който не накърнява нашата репутация и в съответствие с указанията, които можем да дадем във връзка с свързването с този уебсайт. По-конкретно, можете да се свържете само от уебсайт, който е ваша собственост и може да се свързва само с началната страница на този уебсайт.

Сайтът www.victorgoleminov.com съдържа бутони, инструменти или съдържание, които се свързват с услуги на други компании, като като бутони „Facebook“ бутон, „Twitter” бутон, “Instagram” бутон, „YouTube” бутон, „TikTok” бутон и връзки към разработчика на уеб сайта на Администратора. Всички сайтове на такива компании, които могат да бъдат достъпни чрез този уеб сайт са независими и Администраторът не поема каквато и да е отговорност за възникнали вреди и загуби в резултат на използването на тези сайтове. Физическите лица използват тези сайтове на тяхна собствена отговорност и е препоръчително запознаването със съответната Политика за поверителност на съответната компания с цел получаване на повече информация.
 

Собствениците на сайтове и страници извън www.victorgoleminov.com имат право да създават препратки към всяка една HTML страница на www.victorgoleminov.com при следните условия:

 • препратката може да сочи към дадената страница, но не и да копира съдържанието й, разрешава се копирането на текстов материал от страницата, към която сочи препратката.

 • не трябва да посочва явно или неявно, че www.victorgoleminov.com препоръчва него и/или продуктите му;

 • не трябва да дава невярна или заблуждаваща информация относно продуктите и/или услугите на www.victorgoleminov.com

 

Собствениците на сайтове и страници извън www.victorgoleminov.com нямат право да създават препратки към изображения, мултимедийни мостри и др. съдържание, а само към HTML страниците предоставящи това съдържание.

 

Предоставените препратки на Сайта на www.victorgoleminov.com към сайтове, собственост на трети лица са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от www.victorgoleminov.com и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила.

 

www.victorgoleminov.com не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. По този начин www.victorgoleminov.com по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт е изцяло отговорност на потребителя.

 

Вие дължите обезщетение за всяка загуба или вреда, която сме претърпели в резултат на свързването на www.victorgoleminov.com с негативни последствия. Tова означава, че ще бъдете отговорни за такава загуба или щета.

 

Забранено е съзнателното инсталиране на компютърен вирус, друг злонамерен код или вредни компоненти на този уебсайт, получаването или опита да се получи неоторизиран достъп до този уебсайт, както и атакуването на този уебсайт чрез атака на отказ на услуга или атака на отказ на услуга. Ще докладваме за такова нарушение на правоприлагащите органи и ще си сътрудничим с тези органи, като им предоставим самоличността ви. При такива обстоятелства вашето право да използвате този уеб сайт ще престане незабавно и ще ни обезщетите за такова нарушение, което означава, че ще бъдете отговорни за всички претърпени загуби или щети.

 

 

 1.  Стоки и услуги на www.victorgoleminov.com

 

В страницата на всяка стока представена в Сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта или услугата. Сайтът не носи отговорност за неточности в описанието на стоката некасаещи основните характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

 

Сайтът си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на английски език, когато:

 

 • Съществува опасност с преводът й да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

 • Няма общоприета еднозначна терминология на български език;

 • Самата стока е носител на информация на английски език,

 

Всички посочени цени в www.victorgoleminov.com са в лева, евро или долари, без включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата й са посочени цените за всяка от модификациите.

 

В случай, че стоката не попада в промоционална програма, която е изрично посочена се начислява цена за доставка. Цената за доставка зависи от стойността на стоката, теглото й, физическите й размери, дестинацията и начинът на доставка.

 

www.victorgoleminov.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като www.victorgoleminov.com не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

 

При правене на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти. 


По всяко време, преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.

При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения с www.victorgoleminov.com, касаещи конкретната покупка.

 

Сайта www.victorgoleminov.com има правото да променя цените, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на заявяване на поръчката.

 

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. Обичайно стоките се експедират до 7 работни ден след поръчка. www.victorgoleminov.com си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни, без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете над 7 дни, с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

www.victorgoleminov.com си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя начина на доставка.

 

При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги, Потребителят се задължава да депозира, в момента на доставката на www.victorgoleminov.com или на неговият представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставената поръчка. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично, или изцяло от закупените стоки, www.victorgoleminov.com се задължава да възстанови частично, или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки, или услуги, www.victorgoleminov.com автоматично приема направения депозит, като плащане на поръчаните стоки, или услуги.

 

При плащане по банков път, Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка на www.victorgoleminov.com и едва след като депозита бъде потвърден се доставят поръчаните стоки и услуги. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично, или изцяло от закупените стоки, www.victorgoleminov.com се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки, или услуги, www.victorgoleminov.com автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги. 

 

 1. Отказ от стока или услуга

 

Потребителят има право да се откаже от една, или повече от поръчаните стоки в 7 дневен срок от получаване на поръчката в случай, че дадената стока е във вида, в който е доставена, ако е опакована - опаковката й не е отваряна (опаковката на пратката може да бъде отваряна) и не е нарушавана цялостта на евентуални пломби и етикети, целящи да установят разопаковането или употребата на стоката.

 

При констатация на дефектна стока до 24ч. от получаването и и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, www.victorgoleminov.com се ангажира тя да бъде подменена с нова, съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител, или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ. След този срок, или при нарушаване на търговския вид, или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи.

 

Транспортните и други разходи, по получаване и връщане на стоката са за сметка на клиента. При несъответствие на стоката с основните характеристики, посочени в страницата, www.victorgoleminov.com възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи, начислени за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 14 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

 

Право на обезщетение за претърпени вреди
 
Всяко лице, което е претърпяло материални или нематериални вреди в резултат на нарушение на  Регламента, има право да получи обезщетение от Администратора или обработващия лични данни за нанесените вреди. Съдебните производства във връзка с упражняването на правото на обезщетение се образуват пред съдилищата на държавата членка, в която Администраторът или обработващият лични данни има място на установяване.

 

 Физическите лица упражняват правото си на оттегляне на дадено съгласие, правото на достъп, правото на изтриване, коригиране, правото на ограничаване на обработването, правото на преносимост на данните, правото на възражение и правата при профилиране, чрез подаването на писмено искане до Администратора (или по поща на адреса посочен в идентификацията на Администратора по-горе в настоящата политика за поверителност или чрез изпращане на имейл), което следва да съдържа следната информация:

 1. име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;

 2. описание на искането;

 3. подпис, дата на подаване на искането и адрес на електронна поща.


Искането се отправя лично от физическото лице. Администраторът завежда исканията подадени от физическите лица в отделен регистър.
 
След като физическото лице упражни правото си на достъп до отнасящи се до него лични данни, Администраторът проверява идентичността на физическото лице преди да отговори на искането. Това е необходимо, за да се минимализира рискът от неправомерен достъп до данните и кражба на самоличност. В случай, че Администраторът не може да идентифицира физическото лице от събраните лични данни, тогава Администраторът има право да изиска копие от документи, които идентифицират физическото лице (като например лична карта, шофьорска книжка, други документи, които съдържат лични данни, които могат да идентифицират физическото лице).
 
Администраторът разглежда искането и предоставя на физическото лице информация относно действията, предприети във връзка с искането в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.
 
Администраторът информира физическото лице за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето. Когато физическото лице подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако лицето не е поискало друго.
 
Ако Администраторът не предприеме действия по искането на физическото лице, Aдминистраторът уведомява лицето без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането за причините да не предприеме действия и за възможността за подаване на жалба до надзорен орган и търсене на защита по съдебен ред.
 
Администраторът се задължава да съобщава за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработване на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. Администраторът информира физическото лице относно тези получатели, ако лицето поиска това.

 

 1. Други

 

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без изрично уведомяване на Потребителите. Тази Политика за поверителност може да бъде актуализирана по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променената политика ще бъде публикувана на този уеб сайт с нова дата „Последна промяна“ в горната част на тази Политика за поверителност и ще бъде в сила от датата на публикуване. Поради това е препоръчително периодично да  проверявате тази Политика за поверителност, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени. Използването на уеб сайта след публикуването на актуализираната Политика за поверителност, ще се счита, че се съгласявате с извършените промени.

 

Сайтът www.victorgoleminov.com не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

 

Предвид международния характер на мрежата Интернет и че www.victorgoleminov.com е свързан с тази мрежа, Сайтът не гарантира, че потокът информация към и от www.victorgoleminov.com няма да бъде следен и записван от трети страни.

 

www.victorgoleminov.com не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно, достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

 

Приложимо право

 

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите действащото българско законодателство и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

 

Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Връзка към Интернет платформата за решаване на потребителски спорове (ОРС) на Европейската комисия (ЕК): http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Потребителят се съгласява с условиятa за използване услугите на www.victorgoleminov.com, с натискане на всеки един обект, линк или бутон, намиращ се на сайта на www.victorgoleminov.com (с изключение на линка към настоящите общи условия), се счита, че е запознат с условията, приема ги и се задължава да ги спазва.

Последна актуализация: 25.11.2020